Articles:

Women’s emigration from Poland during the period of political transformation. 2005. IN: K. Slany (ed.) International Migration. A Multidimensional Analysis, Cracow: AGH Press. Pp.115-154.

Dywersyfikacja form życia rodzinnego. Przykład związków homoseksualnych. [Diversification of Family Life Forms. An Example of Same-sex Relationships]. 2005. IN: K. Slany, B. Kowalska, M. Śmietana (Eds.) Homoseksualizm w perspektywie interdyscyplinarnej [Inderdisciplinary Perspective on Homosexuality]. Cracow: Nomos. Pp. 19-38.

Demographisches Famililienbild  von Kraka. 2007. IN: J. Grodecka, Marta Chechelska-Dziepak (Eds.) Familie unter den demographischen, wirtschaftlichen und sozailen Gesichtspunkten. Cracow: Oficyna Wydawnicza Impuls. Pp.232-256.

Legal Regulations of Abortion in Poland in the Interwar Period a Part of Family Policy. 2006. IN: I. Szczepaniak-Wiecha, A. Małek, K. Slany (Eds.), Issues Throught the History of Social Work in Poland and the World. Cracow: JAGIELLONIAN UNIVERSITY PRESS. Pp.103-107.

L’immigratzione in Polonia alla luce delcensimento del 2002. 2006. IN: K. Golemo, K. Kowalska, F. Pittau, A. Ricci (Eds.) Polonia. Nuovo paese di frontiera. Da migranti a comunitari. Roma: Caritas Italiana, Centro Studie ricerche- IDOS. Pp.102-111.

The system of care for abandoned children in Poland 1900-1960. The development of family-forms of care. 2005. IN: K. Schilde, D. Schulte (Eds.) Need and care of Eastern Europe’s Professional Welfare. Opladen & Bloomfield hills: Barbara Budrich Publishers [co-authors:  A. Małek, I. Szczepaniak). Pp. 179-196.

Trauma codziennego życia: z badań nad migrantkami polskimi w USA i  Włoszech. [Trauma of Everyday Life: Research on Polish Female Migrant in USA and Italy]. 2006.  IN: A.Flis (Ed.). Becoming a society. Cracow: Universitas. Pp.585-613.

Socjo-demograficzne aspekty „syndromu opóźniania” i jego konsekwencje dla polityki społecznej [Social and Demographical Aspects of „Late Motherhood Syndrome” and its Consequences for Social Policy”. IN: „Roczniki Socjologii Rodziny Studia” [The Sociology of Family Annuals]. Vol. XVII 2006. A. Michalska (Ed.). Pp.13-27.

Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego [Alternative Forms of Marriage and Family Life]. 2007. IN: A. Kojder (Ed.) Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne [One Poland? Old and New Social Diversities] Cracow: Wydawnictwo WAM, Polska Akademia Nauk. Pp. 237-269.

Pljuralizacija form  braka i semji w Polsze.  Wostocnojewropejskie issledowanija, Miezdubarodnyj IN: „Zurnal po socjalnym i gumanitarnym naukam”  V/2007. Rosja. Pp.45-54

Labour Market Demands for Female Migrants: Polish case. 2007.Krystyna Slany, Magdalena Ślusarczyk, Karolina Krzystek. Work Package No. 4 – WP4, Project of the 6thFramework Programme of the European Commission, http://www.femipol.uni-frankfurt.de/working_papers.html.

Integration of Female Immigrants in Labour Market and Society Policy Assessment and Policy Recommendations. A Specific Targeted Research Project of the 6thFramework Programme of the European Commission. 2006. http://www.femipol.uni-frankfurt.de/working_papers.html

Mapping of policies and policy analysis Project of the 6thFramework Programme of the European Commission Work Package 1. 2006. http://www.femipol.uni-frankfurt.de/working_papers.html

Female immigrants in Polish migration policy. Assessment of the effectiveness of the regulations – an empirical study [co-authors: A. Małek, K.Krzystek]. 2006. http://www.femipol.uni-frankfurt.de/working_papers.html

Analiza sytuacji imigrantek na polskim rynku pracy [Analysis of Female Immigrants Situation in Polish Labour Market]. 2008. Ślusarczyk). IN: Migracje Kobiet. Perspektywa wielowymiarowa  [Female Migrations. Multidimensional Perspective](Ed. K. Slany). (co-author: M. Slusarczyk). Cracow: JAGIELLONIAN UNIVERSITY PRESS. Pp.139-154.

Female migration from Central-Eastern Europe:demographic and sociological aspects. 2008. IN: S. Metz-Gockel, M. Morokvasic, A.S. Munst (Eds.) Migration and mobility in an enlarged Europe. A gender perspective: Opladen & Farmington Hills Barbara Budrich Publishers. Pp. 27-51.

Imigrants in Poland: legal and socio-demographic situation. 2008. IN: S. Metz-Gockel, M. Morokvasic, A. S. Munst (Eds.) Migration and mobility in an enlarged Europe. A gender perspective. [co-author: M. Ślusarczyk]. Opladen & Farmington Hills Barbara Budrich Publishers. Pp. 281-301.

Socio-Demographic Analysis of Return Migrations in Poland in 1990-2004. 2008. IN: E. Nowicka, H. Firouzbakhch (Eds.), Homecoming. An Anthropology of Return Migrations. Cracow: Nomos. Pp.183-211.

Instytucjonalne bariery integracji – doświadczenia migrantek w Polsce [Institutional Barries in Integration. Experience of Female Migrants in Poland]. 2009. IN:  Migracje zagraniczne a polityka rodzinna [Migrations and Family Policy]. Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich. NO. 66. Zeszyty Naukowe (co-author: M. Ślusarczyk). Warszawa. Pp. 147-169.


Globalne czynniki przemiany rodziny we współczesnym świecie [Global Determinants of Family Changes in Contemporary World]. 2009. IN: A. Maksymowicz (Ed.) „Moralne dylematy Polaków ponowoczesności [Moral Dilemmas of Postmodern Poles]. Cracow: Nomos. Pp.151-164.

Przemoc wobec kobiet w świetle ich narracji [Violence against Women in their Narratives]. 2009. IN: K. Piątek, A. Barabasz (Eds.) Pułapki  (po)nowoczesności. Rodzina, płeć i role społeczne w oglądzie socjologicznym [Postmodern Traps: Family, Gender and Social Roles in Sociological Perspective]. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. (co-author:  M. Ślusarczyk). Pp. 77-88.

Changing patterns of migration in Poland.  Integration of migrant women in the Polish labour market and society. 2010. IN: Women in New Migration .Current Debates in European Societas. Krystyna Slany, Maria Kontos, Maria Liapi (Eds.). (co-authors: M. Ślusarczyk, A. Małek). Cracow: Jagiellonian University Press. Pp.263-297,

Introduction. Women in New Migrations. 2010. in: Women in New Migration. Current Debates in European Societies. Krystyna Slany, Maria Kontos, Maria Liapi (Eds.) (co-authors: M.Kontos, M.Liapi). Cracow: Jagiellonian University Press, Cracow. Pp. 7-16.

Między dwoma krajami i dwoma światami życia.  Na przykładzie migrantek- prostytutek  z Ukrainy w Krakowie [Between Two Countries and Two Life Worlds. An Example of Migrant Prostitutes from Ukraine in Cracow]. 2010.  IN: Mozaiki transnarodowe [Transnational Mosaics]. Ł. Krzyżowski, S. Urbańska (Eds.), Cracow: NOMOS. Pp.101-122.

Re-eemigracje w perspektywie historycznej i demograficzno-socjologicznej. [Re-emigration in Historical, Demographical and Sociological Perspective]. 2010. IN: Poakcesyjne migracje powrotne Polaków: geneza, przyczyny i konsekwencje,  [Post-accession Re-emigration of Poles: Genesis, Causes and Consequences]. Warsaw: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Pp.46-74.

Kobiety imigrantki w Polsce – perspektywa genderowa [Female Migrants in Poland - Gender Perspective]. 2010. IN: Drogi i bezdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku. Analiza psychologiczno-socjologiczna. [Roads and Wilderness. Migrations of Poles in EU after May 1, 2004. Psycho-sociological Analysis]. H. Grzymała-Moszczyńska(Ed.). Cracow: Nomos. Pp.223-238).

Rodzina w refleksji feministycznej – genderowej. [Family in Feminist and Gender Thought]. 2011.  IN: K. Slany, J.Struzik,  K.Wojnicka (Eds.). Gender w społeczeństwie polskim [Gender in Polish Society]. Cracow: Nomos. Pp.225-248.

Postmodern Families - Constructing Ties. 2012. IN: K. Slany (Ed.) Zagadnienia małżeństwa i rodzin z perspektywy feministyczno-genderowej. [The Marriage and Family Issues in Feminist and Gender Perspective]. Cracow: JAGIELLONIAN UNIVERSITY PRESS.